Pikendatud garantii

1. HUSQVARNA PIIRATUD GARANTII

Husqvarna toote ostmisel saab ostja kaasa Husqvarna piiratud garantii (Piiratud garantii), mis on 2-aastane tootjagarantii Tarbijale ja 1-aastane garantii Professionaalile. Husqvarna piiratud garantii täielikud tingimused on saadaval aadressil www.husqvarna.ee.

2. HUSQVARNA PIKENDATUD GARANTII TINGIMUSED
Need tingimused (Pikendatud garantii tingimused) reguleerivad konkreetsele Husqvarna tootele rakenduvaid Husqvarna ja ostja vahelisi pikendatud garantiiga seotud õigusi ja kohustusi.

3. MÕISTED

Käesolevates pikendatud garantii tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
Tarbija on iga füüsiline isik, kes ostab toote isiklikuks kasutamiseks ja omamiseks.
Edasimüüja tähendab Husqvarna volitatud edasimüüjat. Pikendatud garantii tähendab jaotises 4 määratletud pikendatud garantiid (Pikendatud garantii periood),
mille Husqvarna annab ostjale, vastavalt käesolevas dokumendis esitatud tingimustele.
Pikendatud garantii tingimused tähendavad neid tingimusi, sealhulgas dokumente, mis on siia kaasatud viidetena.
Pikendatud garantii periood tähendab jaotises 5 (Garantiiperiood) määratletud ajavahemikku.

Husqvarna toode tähendab vastavat Husqvarna toodet, mille ostja on ostnud koos pikendatud garantiiga.
Professionaal tähendab ostjat, kes ei ole Tarbija. Ostja tähendab Tarbijat või Professionaali, kes ostab Husqvarna toote.
Piiratud garantii tähendab piiratud garantiid, mis on määratletud jaotises 1 (Husqvarna piiratud garantii). Piiratud garantii tingimused tähendavad piiratud garantii tingimusi, millele on viidatud jaotises 1 (Husqvarna piiratud garantii).

4. PIKENDATUD GARANTII KOHALDAMINE

Kui ostad Husqvarna pikendatud garantii koos Husqvarna tootega, antakse Husqvarna tootele garantii vastavalt piiratud garantii tingimustele pikendatud perioodiks (nagu toodud jaotises 5 Garantiiperiood) arvestades pikendatud garantii tingimusi.
Pikendatud garantii tagab, et Husqvarna parandab või vahetab tasuta oma äranägemisel jaotises 5 (Garantiiperiood) toodud ajaperioodi jooksul defektse Husqvarna toote või tooteosa, millel on pikendatud garantii, arvestades (I) käesolevaid pikendatud garantii tingimusi, (II) käesolevate pikendatud garantiitingimuste nõuete täitmist ostja poolt ja (III) piiratud garantii tingimustes esitatud piiranguid ja välistamisi.
Pikendatud garantii saab osta [tarbija], kes ostab uue Husqvarna toote, millele pakutakse pikendatud garantiid, Husqvarna või volitatud Husqvarna edasimüüja käest, kes pakub pikendatud garantiid.

5. GARANTIIPERIOOD

Pikendatud garantii ostmise korral antakse vastavale Husqvarna tootele garantii jaotises 5 (Garantiiperiood) toodud perioodiks. Pikendatud garantii periood algab siis, kui lõppeb piiratud garantii periood. Järgnevalt on loetletud pikendatud garantii perioodid Husqvarna toodetele, millele kehtivad pikendatud garantii tingimused.

PIKENDATUD GARANTII PERIOOD
Husqvarna toote tüüp tarbija
Husqvarna Automower® 3 aastat
Husqvarna mootoriga muruniiduk 1 aasta
Husqvarna bensiinimootoriga kettsaag 1 aasta

Täiendavalt kehtivad järgmised piirangud:
a) Husqvarna Automower®: pikendatud garantii ei kehti akule.
b) Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et selle pikendatud garantii korral kehtivad kõik piiratud garantii tingimuste piirangud (näiteks, kuid mitte ainult, tarvikute väljajätmine garantiist).

6. GARANTIINÕUDED JA -PIIRANGUD

Husqvarna garantiikohustust kohaldatakse ainult sellele, mis on esitatud piiratud garantii tingimustes ja
käesolevates pikendatud garantii tingimustes. Husqvarna garantiikohustused sõltuvad ka sellest, kas ostja täidab käesolevatest piiratud ja pikendatud garantii tingimustest tulenevaid kohustusi.
Lisaks sellele, mis on juba öeldud neis pikendatud ja piiratud garantii tingimustes, ostja peab täitma järgmisi nõudeid ja need on eeltingimuseks, et ostjal oleks õigus esitada garantiitaotlust. Kui ostja ei ole täitnud neid nõudeid, on pikendatud garantii kehtetu.
a) Ostja saab osta pikendatud garantii aasta jooksul alates uue Husqvarna toote ostmisest.
b) Alates ostukuupäevast, sh nii piiratud garantii kui ka pikendatud garantii periood, peab ostja järgima Husqvarna toote kasutusjuhendit ja kasutama toodet vastavalt sellele.
c) Ostja tagab Husqvarna toote hoolduse teostamise igal aastal alates ostukuupäevast. Selline hooldus tehakse Husqvarna volitatud teenusepakkuja juures vastava Husqvarna toote jaoks EMP-s või Šveitsis.
d) Husqvarna toode registreeritakse Husqvarna toote registreerimissüsteemis enne pikendatud garantii ostukuupäeva.
e) Husqvarna tootel peab olema tõestatud hooldusajalugu.
Kui ostja ei ole täitnud jaotises 6 (Garantii nõuded ja piirangud) esitatud nõudeid, on pikendatud garantii kehtetu. Kahtluste vältimiseks ei ole ostjal õigust pikendatud garantii eest makstud hinna tagastamisele.

7. GARANTIINÕUE
Pikendatud garantii perioodil kehtivad garantiinõuded esitatakse edasimüüjale, kellelt Husqvarna toode osteti, või EMP-s või Šveitsis vastava Husqvarna toote Husqvarna volitatud teenusepakkujale.
Selline nõue tuleb esitada mõistlikul ajal alates puuduse avastamisest.
Husqvarna vastutus piirdub vastava Husqvarna toote parandamise või asendamisega. Nendes pikendatud garantii tingimustes sätestatu on ainus lahendus garantiinõuete korral. Ostjal ei ole õigust muudele lahendustele ega kahjutasudele. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et Husqvarna ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest.
8. PIKENDATUD GARANTII HIND JA MAKSEVIISID
Ostja nõustub pikendatud garantii eest tasuma õigeaegselt vastavalt kehtivale hinnakirjale. Pikendatud garantii kehtib ainult siis, kui ostja on pikendatud garantii eest tasunud.
9. ISIKUANDMED
Koos garantiiga Husqvarna toote registreerimisega töötleb Husqvarna Group ostja isikuandmeid. Husqvarna Groupi isikuandmete töötlemine toimub vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.husqvarna.ee

Need pikendatud garantii tingimused ei mõjuta mingil viisil õigusi, mis ostjale kehtivate kohustuslike seadustega antakse.